Contact Us

The Principal

Palamu Medical College
Pokhraha Khurd Shiv Nagar
Medininagar Palamu – 822101